REGLEMENT “ De May Kwist ” 2023

REGLEMENT “ De May Kwist ” 2023

  1. Algemeen

1.1 De May Kwist” is een stichting en is opgericht 6 december 2019.

1.2 Het doel van is stichting is het tweejaarlijks organiseren van “De May Kwist” , een dorpskwis voor de inwoners van Made.

1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan “ De May Kwist ”

  1. Teams

2.1 De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen. 

Er is een maximum aantal van ca. 20 personen per team gesteld. 

Deelnemers mogen van alle leeftijden zijn. 

Er is dus geen minimum leeftijd voor deelname aan de quiz.

2.2 Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain.
De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen.

2.3 De teamcaptain moet woonachtig zijn in Made en moet minimaal 18 jaar zijn.

2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk
per email of WhatsApp uit en uitsluitend met de teamcaptain.

2.5 De werkplek van een team tijdens de quiz avond bevindt zich op 1 adres in Made en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan “ De May Kwist ” deel te nemen.

  1. Inschrijven

3.1 Inschrijving heeft plaatsgevonden op zaterdag 13 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur in café – bar Amerhal.
Op deze ochtend zijn middels enkele opdrachten extra punten te verdienen, die bij de uitslag van de quiz opgeteld zullen worden.
Niet ingeschreven ! Dan kun je nog inschrijven tot 31 mei via info@maykwist.nl

3.2 Bij inschrijven per mail dient het team de volgende gegevens aan te leveren :
– de ( ludieke ) naam van het team
– de naam van de teamcaptain en leeftijd
– emailadres van de teamcaptain
– mobielnummer van de teamcaptain
– het adres waar het team gaat spelen

3.3 De kosten voor deelname aan “ De May Kwist ” bedragen €25,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

3.4 Bij inschrijven per email zal de penningmeester het team een mail sturen met daarin een betaalverzoek.

3.5 De inschrijving is pas definitief, als de organisatie van “ De May Kwist ” het inschrijfgeld heeft ontvangen op bovengenoemde rekening en de teamcaptain een email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 5 dagen na inschrijving te worden voldaan.

3.6 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

  1. Deelnemen

4.1 Op de 2e of 3e woensdag in september vindt om 19.00 uur een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De juiste datum en plaats zal tijdig gecorrespondeerd worden middels een email, WhatsApp, Facebook en Instagram.

De teamcaptain of een plaatsvervanger dient verplicht aanwezig te zijn.

4.2 Een team, waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captains avond

aan niet deelnemen aan “ De May Kwist ”.

4.3 Tijdens de teamcaptainsavond worden de officiële spelregels voor “ De May Kwist ” uitgelegd.

4.4 De organisatie stelt het vragenboek op, waarin alle vragen en opdrachten voor “ De May Kwist ” zijn 

opgenomen.

4.5 Op de quizavond ontvangt ieder team één exemplaar van het quizboek.

Dit exemplaar wordt om 18.30 uur overhandigd aan de teamcaptain.

Het team levert het quizboek uiterlijk 23.00 uur in bij de Amerhal.

Als tijd zullen wij de tijd, welke de volgende website weergeeft hanteren : https://www.dewereldklok.nl/tijd/nederland

4.5 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of onjuist of te laat inleveren.

4.6 Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen.

Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over de May staan er ook vragen en opdrachten in het boek, waarvoor men locaties in de May dient te bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.

4.7 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld. Wanneer vermeld in het vragenboek moeten sommige antwoorden ingevuld worden op meegeleverde antwoordvellen. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

  1. Puntentoekenning en uitslag

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de periode tussen de “ De May Kwist ” en de feestavond / prijsuitreiking op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.

5.2 Bij iedere opdracht / vraag staat het te verdienen aantal punten onder aan de bladzijde vermeld met de tekst : Maximaal te behalen punten : ( bijv. 25)

Voor de organisatie is toegevoegd : Behaald : _______ ( hier wordt door de organisatie het aantal gescoorde punten genoteerd ).

5.3 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.

5.4 De bekendmaking van de uitslag van “ De May Kwist ” zal plaatsvinden op 

zaterdagavond 13 januari 2024 ( onder voorbehoud ) café-bar Amerhal te Made.

Om 20.00 uur wordt de avond gestart. 

De juiste datum zal tijdig gecorrespondeerd worden middels WhatsApp, Facebook en Instagram.

5.5 De uitslag van “ De May Kwist ” is bindend en staat niet ter discussie.

  1. Algemeen

6.1 Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan “ De May Kwist ”.

6.2 Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in de May te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Vanwege de verkeersveiligheid wordt geadviseerd om deze locaties alléén per fiets of te voet te bezoeken. Gemotoriseerde voertuigen worden ten strengste afgeraden. Een elektrische fiets is toegestaan.

6.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

6.6 Privacy verklaring :

De organisatie van “ De May Kwist “respecteert de privacy van de deelnemers aan “ De May Kwist “.

De persoonlijke informatie van deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van de dorpsquiz, “ De May Kwist “.

De gegevens slaan wij op in een eigen beveiligde server/cloud.

Om met de deelnemers te communiceren hebben wij deze gegevens nodig.

De teamleider heeft hiervoor toestemming gegeven op het inschrijfformulier.

– Deelname is op eigen risico.

– De organisatie houdt zich aan het Nederlands rechtssysteem.

– De organisatie is niet aansprakelijk voor misdragingen / overtredingen.

– Door u aangeleverd foto – en filmmateriaal kan gebruikt worden voor PR-doeleinden.